Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica skutecznie walczy o czyste powietrze. Potwierdza to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu opracował raport, dotyczący jakości powietrza w Legnicy za rok 2019. Wyniki okazały się bardzo dobre.

W ubiegłym roku badania jakości powietrza w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone były w 28 stacjach pomiarowych województwa dolnośląskiego. Dwie z nich badały powietrze w Legnicy - przy al. Rzeczypospolitej 10/12 i przy ul. Polarnej 1. Wyniki pomiarów w 2019 roku na terenie Legnicy odnoszą się bezpośrednio do norm, określonych dla ochrony zdrowia mieszkańców.

Co wykazały badania? Przedstawiamy je w odniesieniu do obecności w powietrzu m.in.: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ozonu, benzenu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz metali w pyle PM10.

Dwutlenek siarki

Uzyskane wyniki pomiarów nie wykazały przekroczeń norm jakości powietrza określonych dla dwutlenku siarki. Jego stężenia od wielu lat utrzymują się na niskim poziomie. Stężenie średnioroczne wynosiło 5,0 µg/m3. W okresie od 2005 do 2019 roku wartości średnioroczne zmniejszyły się z 14 µg/m3 do 5 µg/m3.

Dwutlenek azotu

Stężenie średnioroczne na stacji w Legnicy przy al. Rzeczypospolitej wynosiło 18,3 µg/m3, czyli 46 proc. poziomu dopuszczalnego. W latach 2005–2019 wartości NO2 znajdowały się na zbliżonym poziomie. W roku 2019 odnotowano spadek wartości w stosunku do roku ubiegłego.

Tlenek węgla

W 2019 r. maksymalne stężenie 8-godzinne wynosiło 2212 µg/m3, tj. 22 proc. normy. Wartość średnioroczna wynosiła 410 µg/m3. Analiza stężeń z wielolecia wykazuje utrzymywanie się stężeń tlenku węgla na niskim poziomie. W 2019 r. stwierdzono obniżenie się stężenia tego gazu w odniesieniu do roku ubiegłego.

Ozon

Nie została przekroczona dopuszczalna częstość przekroczeń poziomu docelowego. Mierzony na stacjach ozon troposferyczny powstaje przy powierzchni ziemi, głównie latem przy wysokim nasłonecznieniu, temperaturze i ciśnieniu. W Legnicy najwyższe stężenia rejestrowano w sezonie letnim, w czerwcu i lipcu. Analizy danych pomiarowych z wielu lat nie wykazują istotnych trendów zmian poziomu stężeń ozonu.

Benzen

Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego 5 µg/m3. Stężenie średnioroczne nie przekroczyło wartości dopuszczalnej i wynosiło 0,91 µg/m3, czyli 18 proc. normy. W latach 2005–2019 można zauważyć wahania wartości średniorocznych benzenu z tendencją spadkową. W roku 2019 odnotowano spadek wartości w stosunku do wcześniejszego roku.

Pył zawieszony PM10

W 2019 r. nie stwierdzono przekroczenia normy średniorocznej pyłu zawieszonego PM10. Stężenie średnioroczne pyłu PM10 na stacji przy al. Rzeczypospolitej wynosiło 28,5 µg/m3, a więc 71 proc. poziomu dopuszczalnego. W 2019 roku nastąpił spadek wartości pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do lat ubiegłych. W ostatnim dziesięcioleciu (od 2010 r.) stężenia roczne spadły o 36 proc, a liczba dni z przekroczeniami - o 52 proc.

Pył zawieszony PM2,5

Pomiary pyłu zawieszonego PM2,5, prowadzone na stacji przy ul. Polarnej, nie wykazały przekroczenia normy średniorocznej, a stężenie średnioroczne wynosiło 17 μg/m3, czyli 68 proc. normy, wynoszącej 25 μg/m3. Analiza stężeń średniorocznych z lat 2010-2019 wykazuje zauważalne zmniejszenie się poziomu pyłu PM2.5.

Metale w pyle PM10

Wartości średnioroczne ołowiu, kadmu, niklu, arsenu utrzymywały się poniżej poziomów dopuszczalnych lub docelowych. Stężenie średnioroczne w 2019 roku wynosiło: ołowiu – 0,034 µg/m3, tj. 7 proc. poziomu dopuszczalnego; kadmu – 0,58 ng/m3, tj. 12 proc. wartości docelowej; niklu – 1,73 ng/m3, tj. 9 proc. wartości docelowej; arsenu – 5,92 ng/m3, tj. 99 proc. wartości docelowej.

Stężenia ołowiu, kadmu i niklu w latach 2005–2019 utrzymywały się na niskim poziomie.

W roku 2019 zanotowano istotny spadek - o 29 proc., średniorocznego stężenia arsenu (poniżej poziomu docelowego).

Walczymy o czystsze powietrze. Z każdym rokiem coraz lepiej

W minionym roku w Legnicy zmniejszona została emisja pyłów PM 10 o 35, 3 tony oraz PM2,5 o 16, 3 tony.

Miały na to wpływ: termomodernizacja obiektów prowadzona przez miasto, zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe oraz legnicki program ograniczenia niskiej emisji. W jego ramach mieszkańcy uzyskiwali od gminy dofinansowanie za wymianę starych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwo stałe, na źródła ekologiczne, np. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie elektryczne czy gazowe.

Na zmniejszenie emisji pyłu w 2019 roku miały również wpływ działania podjęte przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, polegające na czyszczeniu ulic. Oczyszczono drogi o łącznej długości 135,25 km. Dało to konkretny efekt ekologiczny w postaci rocznej redukcji emisji pyłu PM10 o 25 ton i pyłu PM2,5 o 3,8 tony.

Program udzielania dotacji na wykonane przez mieszkańców inwestycje, polegające na zamianie ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne, finansowany jest również z budżetu Legnicy. Łącznie w latach 2015-2019 podpisano 975 umów z mieszkańcami na kwotę 4.965.423,05 zł.

Od 2015 roku legniczanie złożyli już 1463 wniosków o dofinansowanie ekologicznych inwestycji grzewczych i zlikwidowali 2598 starych pieców „kopciuchów”.

Do końca kwietnia 2020 r. legniczanie złożyli ponad 500 kolejnych wniosków o dofinansowanie modernizacji instalacji grzewczych na kwotę 3.276.972,14 zł.


otomedia.plo © 2007 - 2022 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl

Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl
Znajdź wydarzenie
na naszym afiszu
Twój afisz
na grupie Otomedia.pl
zadzwoń: 512 745 851
e-mail: reklama@otomedia.pl