Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Legnica
Przewodnik po komisjach Rady Miejskiej Legnicy

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Rada, jako organ stanowiący, może ze swojego grona powoływać komisje stałe i doraźne. W ramach Rady Miejskiej Legnicy funkcjonuje 7 komisji, w których Radni przygotowują i opiniują materiały na sesje oraz wnoszą własny wkład w rozwiązywanie bieżących spraw naszych mieszkańców.

W zasadzie liczbę komisji doraźnych, ich zadania i skład osobowy wyznacza Rada, natomiast zadania i tryb działania komisji rewizyjnej określa ustawa O samorządzie gminnym oraz Statut Legnicy.

Skład Komisji Rewizyjnej obejmuje 13 radnych: Klaudiusz Mozolewski – Przewodniczący, Krystyna Gizicka-Krasińska – Wiceprzewodnicząca, Krystyn Kostrowicki – wiceprzewodniczący, pozostali członkowie: Wojciech Cichoń, Ewa Czeszejko-Sochacka, Zbigniew Dudek, Michał Huzarski, Małgorzata Nowosielska, Krzysztof Opaliński, Anna Płucieniczak, Mieczysław Stembalski, Włodzimierz Tulejko oraz Adam Wierzbicki.

Zgodnie ze Statutem Legnicy Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. To ona sprawdza jak Prezydent Miasta wykonał roczny budżet. Komisja Rewizyjna kontroluje np. gospodarkę finansową miasta, wydatki inwestycyjne, gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, sposoby ogłaszania przetargów przez miasto, Urząd Miasta lub miejskie spółki. Kontrole te ujmowane są w rocznym harmonogramie pracy, który jest przyjmowany przez Radę Miejską. Rada może również zlecić Komisji przeprowadzenie dodatkowych kontroli, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Co kontrolujemy? W przeprowadzanych badaniach i ocenach kontrolujemy działalność Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych ze względu na kryterium: legalności, a więc zgodności z prawem, gospodarności – czyli zgodności z zasadami efektywnego gospodarowania, rzetelności i celowości – czyli zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej, o których nie mówi ustawa ustrojowa, należy badanie skarg na działalność Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych, w trybie określonym odrębnymi przepisami, a także przedstawienie Radzie wyników postępowania wyjaśniającego i wniosków, dotyczących uznania skargi za uzasadnioną lub za nieuzasadnioną. W razie uznania skargi za uzasadnioną, Komisja przedstawia wnioski mające na celu wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Kto ma prawo do złożenia skargi? W zasadzie każdy mieszkaniec Legnicy, który w sposób uzasadniony czuje się poszkodowany przez działalność Prezydenta Miasta bądź kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Od początku kadencji Komisja rozpatrzyła 9 skarg , z czego 2 Rada uznała za zasadne, a 7 za niezasadne. Skargi dotyczyły działalności Prezydenta Miasta, Dyrektorów ZGM i MOPS.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się raz w miesiącu, jednak ze względu na liczbę spraw do załatwienia ich częstotliwość może wzrosnąć nawet do trzech w miesiącu. Zasada jawnej działalności organów gminy odnosi się również do posiedzeń Komisji i oznacza prawo wstępu na jej posiedzenia czy prawo dostępu do jej protokołów. W celu skontaktowania się z Komisją wystarczy złożyć pismo w Biurze Rady Miejskiej Legnicy.


UM Legnicao © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Piątek 1 marca 2024
Imieniny
Albina, Antoniny, Radosławy

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl